AKNV
AKVN
AKVN
AKVN
AKNV
AKNV

ODMENA


Právne služby sú poskytované za odmenu. Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom; ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.


Zmluvná odmena sa určuje


a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci ako hodinová odmena,

b) paušálnou sumou,

c) podielom na hodnote veci,

d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.


Jednotlivé spôsoby určenia odmeny môžu byť kombinované.