AKNV
AKVN
AKVN
AKVN
AKNV
AKNV

PRÁVNE SLUŽBY


Advokátska kancelária JUDr. Veronika Nackin poskytuje pre svojich klientov, ktorými sú slovenské a zahraničné fyzické a právnické osoby právne služby takmer vo všetkých odvetviach práva. Právne služby sú poskytované v slovenskom a anglickom jazyku.


Občianske právo

Vymáhanie pohľadávok

Dedičské právo

Rodinné právo – rozvod, úprava práv a povinností k maloletým deťom, vyživovacie povinnosti

Sporová agenda

a iné


Obchodné právo

Založenie, zmena a zrušenie obchodných spoločností

Zastupovanie pred obchodným registrom a živnostenským úradom

Zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania a zastupovanie v konkurznom konaní

a iné


Pracovné právo

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch

Vypracovanie interných pracovnoprávnych dokumentov

a iné


Správne právo

Katastrálne konanie

Priestupkové konanie

a iné